Formy okresowych szkoleń BHP: wstępne i okresowe szkolenia BHP są jednym z obowiązków pracodawcy. Celem szkolenia jest nie tylko zapoznanie pracowników z zasadami ochrony pracy, ale również uwzględnienie przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowników w tym zakresie. Ponadto szkolenie powinno obejmować umiejętność wykonywania czynności ratowniczych, takich jak udzielanie pierwszej pomocy. Dostępne są różne formy okresowych szkoleń BHP, a pracodawcy współpracują ze służbami ochrony pracy w celu określenia dostępnych opcji.

Na czym polega okresowe szkolenie BHP?

Regularnie organizuj szkolenia BHP, aby pracownicy mieli możliwość zaktualizowania swojej wiedzy na ten temat i poznania nowych zagrożeń. Firmy szkoleniowe wybrane do tego typu szkoleń mogą otrzymywać od pracodawców informacje o tym, na co zwrócić szczególną uwagę przy opracowywaniu swoich kursów. Okresowe szkolenia BHP mogą przybierać następujące formy: seminaria, kursy, samokształcenie (online). Nie wolno przekraczać okresu szkolenia. Jeżeli istnieje możliwość kontroli, pracodawca może zostać ukarany w przypadku wygaśnięcia szkolenia z zakresu ochrony pracy. Dlatego każda firma powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za śledzenie terminów szkoleń.

Po ukończeniu okresowych szkoleń BHP pracownicy przystępują do egzaminu. Podczas egzaminu sprawdzana jest znajomość programu szkolenia, a mianowicie zasad BHP oraz umiejętność organizacji pracy. Jeżeli pracownik odbywa okresowe szkolenia, otrzyma kartę szkolenia, którą przechowuje się w aktach pracowniczych. Pracownicy, którzy w okresie ostatnich 6 lub 12 miesięcy posiadali ważne zaświadczenie o przeszkoleniu na podobne stanowisko, nie muszą przekwalifikowywać się.

Gdzie odbywają się okresowe szkolenia BHP?

Formy okresowych szkoleń BHP
Formy okresowych szkoleń BHP

Pracodawcy mogą zdecydować się na organizowanie okresowych szkoleń BHP na miejscu i online. Z punktu widzenia pracodawcy zorganizowanie szkoleń wewnętrznych może być pewnym problemem. Musi znaleźć miejsce, trenera i harmonogram dla swojego personelu. Nauka online to świetne rozwiązanie, ponieważ możesz uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, wystarczy dostęp do internetu. Po szkoleniu pracownicy zobowiązani są pisemnie potwierdzić, że zapoznali się z przepisami bezpieczeństwa i odpowiednimi normami. Czy każdy pracownik musi przejść takie szkolenie? Nie ma takiego obowiązku, tylko pracownik, który przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę wykonuje taką samą pracę, jaką wykonywał już u tego pracodawcy.

Forma okresowych szkoleń BHP

Okresowe szkolenia BHP mają formę:

  • Dydaktyka – musi trwać co najmniej dwie godziny lekcyjne. Pracownicy nie tylko zdobędą nową wiedzę na temat ochrony zdrowia w miejscu pracy, ale także będą mieli możliwość zaktualizowania lub uzupełnienia swoich umiejętności zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
  • Zajęcia dydaktyczne – muszą trwać co najmniej 15 godzin dydaktycznych, podczas których prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  • Seminarium – musi trwać co najmniej 5 godzin dydaktycznych. W tym czasie pracownicy nabywają, aktualizują lub uzupełniają umiejętności z obszaru BHP.

Rodzaje okresowych szkoleń BHP

Organizowanie cyklicznych szkoleń BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Obecnie oferowane są trzy rodzaje, a mianowicie: kursy, seminaria, samokształcenie, czyli nauczanie online. ważny! Takie szkolenie należy odbyć co najmniej raz na 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia.

Forma okresowych szkoleń BHP

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych mają wyłącznie charakter instruktażowy. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom okresowych szkoleń BHP przynajmniej raz w roku, jeżeli pracownicy wykonują zadania na stanowiskach wysokiego ryzyka. Co najmniej raz na 3 lata w przypadku braku takiej osoby na stanowisku. Pierwsze szkolenie musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia.

Okresowe szkolenia BHP organizowane dla techników inżynierów i służb BHP mogą przybierać dowolną formę, tj. seminaria, kursy, online, ale nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pracownicy muszą przejść szkolenie wstępne w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia.

Okresowe szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych mogą odbywać się również w formie seminariów, kursów, online, ale nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania pierwszego szkolenia w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy o pracę.

Samokształcenie (mentoring) on-line, coraz bardziej popularna forma okresowych szkoleń BHP, daje możliwość poruszania się w wyżej wymienionej tematyce zdrowotnej, zdobywając wiedzę na podstawie materiałów uzyskanych od organizatorów szkoleń. Ta edukacja odbywa się online i wystarczy dostęp do internetu. Personel musi mieć możliwość konsultacji z instruktorem.

Na zakończenie

Skuteczne okresowe szkolenia BHP pomogą pracownikom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznej pracy i zminimalizowania wpływu działalności firmy na środowisko. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uzupełniają podejście do kontroli ryzyka, wpływając na zachowanie pracowników. Szkolenie pomoże Ci zrozumieć procedury firmy, potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z działalnością firmy oraz nauczy Cię, jak opracować i zastosować niezbędne środki kontroli ryzyka i reagowania na nieprzewidziane okoliczności.

Back To Top